Regulamin

REGULAMIN Zaufane.pl

§ 1
[Informacje ogólne]

1. Serwis, działający pod adresem www.zaufane.pl (zwany dalej: Serwisem), jest prowadzony przez Zaufane sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0001057326, NIP 5170439594 , REGON 526350112 (zwanym dalej „Zaufane.pl”).
2. Niniejszy regulamin zawiera zasady funkcjonowania Serwisu oraz warunki świadczenia i korzystania z dostępnych w tym Serwisie Usług.
3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
4. Postanowienia Regulaminu wraz oraz przepisami prawa obowiązującego na terytorium RP, określają prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu i Usług określonych Regulaminem.
5. W ramach Usług udostępniane są zasoby systemu teleinformatycznego oraz serwerów, które umożliwiają Użytkownikom przechowywanie i udostępnianie ich treści (danych) w Serwisie.
6. Opinie i Oceny przechowywane i prezentowane w ramach Serwisu mogą być również prezentowane na stronach internetowych Partnerów lub Klientów na podstawie odrębnej umowy Zaufane.pl z takimi podmiotami.
7. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje Regulamin zobowiązując się do przestrzegania jego postanowień.
8. Zaufane.pl świadczy Użytkownikom usługi polegające na nieodpłatnym udostępnieniu narzędzi internetowych i funkcjonalności Serwisu umożliwiających publikowanie w ramach Serwisu Opinii i/lub Ocen przy wykorzystaniu Formularza.
9. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
10. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
11. Usługi Serwisu dla Klientów (przedsiębiorców opiniowanych przez Użytkowników) świadczone są przez Zaufane.pl na podstawie odrębnej umowy.


§ 2
[Definicje]

1. Zaufane sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0001057326, NIP 5170439594 , REGON 526350112.
2. Serwis – oznacza zorganizowaną, właściwą serwisom internetowym, platformę internetową, znajdującą się pod adresem: https://smartforms.ekomi.com/, a także w aplikacjach i innych narzędziach informatycznych, której administratorem jest Zaufane.pl, udostępniający Użytkownikom narzędzia informatyczne służące zamieszczaniu treści, wymianie informacji lub prezentacji rankingów Ocen i Opinii w ramach świadczonej Usługi.
3. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiącymi jego integralną część.
4. Użytkownik – każdy nieposiadający statusu Klienta lub Partnera podmiot spełniający warunki Regulaminu, korzystający z Formularzy i Usług Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby fizycznej z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych albo nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, także małoletniego od lat 13 do lat 16 – nie może być ona Użytkownikiem Serwisu, choćby była reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego.
5. Usługa – usługa świadczona przez Zaufane.pl drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Formularz – narzędzie internetowe Serwisu za pomocą, którego Użytkownik zamieszcza Opinie i/lub Oceny.
7. Umowa – Umowa o świadczenie Usług zawierana przez Zaufane.pl z Użytkownikiem w drodze akceptacji Regulaminu przez Użytkownika;
8. Ocena – wartość punktowa wybrana przez Użytkownika za pomocą narzędzi internetowych Serwisu, w kategoriach tematycznych dostępnych w Formularzu, przyznawana produktom, usługom bądź podmiotom sprzedającym lub sklepom prezentowana w Serwisie w określonej przez Zaufane.pl formie.
9. Opinia – wszelkie treści, wypowiedzi i materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników
10. Klient – podmiot niebędący konsumentem (przedsiębiorca), korzystający z usługi płatnej m.in. świadczonej mu przez Zaufane.pl na podstawie odrębnej umowy.
11. Partner – podmiot współpracujący z Zaufane.pl na podstawie odrębnej umowy, z wyłączeniem Klienta.


§ 3
[Opinie i Oceny Użytkownika]

1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie Opinii i/lub Ocen odnoszących się m.in. do usługi, towaru w tym jego wad i zalet, przebiegu transakcji i innych istotnych elementów dotyczących procesu sprzedażowego, ale tylko i wyłącznie na podstawie potwierdzonej przez Klienta transakcji.
2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi. Opinie są merytorycznie weryfikowane przez Zaufane.pl.
3. W celu zamieszczenia Opinii i/lub Oceny Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail, numeru zamówienia nadanego podczas zakupu lub dowolnego oznaczenia Użytkownika (imię i nazwisko lub pseudonim).
4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, a nadto nie mogą zawierać:
a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu czy ksenofobii,
b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych czy sklepów internetowych,
c) treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów,
d) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, za wyjątkiem gdy dostępne w Serwisie narzędzia służące do zamieszczenia czy udzielenia wypowiedzi w Serwisie (np. formularze internetowe) dopuszczają wskazanie danych Użytkowników lub innych osób fizycznych,
e) treści podważających dobre imię innych Użytkowników,
f) treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub Klientami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów,
g) treści nieprawdziwych.
5. Wypowiedź Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
6. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Zaufane.pl upoważnione jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Zaufane.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:
a) stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej transakcji (dotyczącą tego samego numeru zamówienia),
b) odnosi się do innego kontrahenta niż opiniowany,
c) odnosi się do innych transakcji niż transakcja opiniowana,
d) jest wystawiona sobie przez Klienta,
e) wystawiona została z tymczasowego adresu e-mail,
f) została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,
g) odnosi się do wadliwego numeru zamówienia lub innego niż opiniowany towar lub usługa,
i) narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
j) narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,
k) jest wyłącznie streszczeniem filmu, książki lub płyty itp.;
l) jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników, producenta opiniowanego towaru, sklepu internetowego lub z innych dostępnych źródeł.
7. Niedopuszczalny jest jakikolwiek niewłaściwy wpływ na osobę oceniającą, manipulowanie Opinią i/lub Oceną oraz wszelkiego rodzaju nadużycia w procesie wystawiania Opinii. Zaufane.pl zobowiązuje się do powstrzymania się od:
a) oferowania korzyści (zniżki cenowe, rabaty, bony, itp.) Użytkownikom za wystawianie pozytywnych lun nie wystawianie negatywnych Opinii i/lub Oceny,
b) grożenie Użytkownikom wszelkiego rodzaju niekorzystnymi skutkami w przypadku przedstawienia negatywnej oceny,
c) wpływania w jakikolwiek sposób na proces wystawiania Opinii i/lub Oceny.
8. Poprzez udzielenie Opinii, w tym jej umieszczenie w Serwisie, Użytkownik zezwala Zaufane.pl sp. na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Zaufane.pl, a także jej modyfikowanie w zakresie wyżej wskazanym.
9. Zaufane.pl może skontaktować się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia, sprostowania, zmiany lub usunięcia treści wypowiedzi.
10. Oceny Użytkowników wraz z liczbą Opinii przedstawiane są na stronach internetowych Klientów, w serwisie Google (przy czym opinie są zanonimizowane), w certyfikacie Zaufane.pl i eKomi.
11. Uruchomienie w Serwisie usługi przechowywania i publicznego udostępnienia Opinii Użytkownika następuje z momentem użycia odpowiedniego przycisku aktywującego w Formularzu.


§ 4
[Prawa i Obowiązki Użytkownika]

1. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści zamieszczonych w Serwisie, w szczególności bez pisemnej zgody Zaufane.pl zakazuje się prezentowania poza Serwisem części danych umieszczonych w Serwisie, całych Opinii lub ich fragmentów.
2. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami, zarówno wobec Zaufane.pl jak i osób trzecich. Rażącym naruszeniem Regulaminu jest zamieszczanie przez Użytkownika w Serwisie danych o charakterze bezprawnym.
3. Samodzielnie udostępniając i publikując Opinie i/lub Oceny w Serwisie, Użytkownik:
a) oświadcza, iż treść i forma wypowiedzi nie narusza obowiązujących przepisów oraz Regulaminu, w szczególności, wypowiedź nie narusza praw lub dóbr osób trzecich;
b) oświadcza, iż przysługują mu do Opinii wszelkie prawa i zgody wymagane przepisami prawa, odpowiednie prawa autorskie bądź licencje, prawo do wykorzystania wizerunku lub zdjęć, umożliwiające opublikowanie Opinii i Oceny na łamach Serwisu i wykorzystanie stosownie do zapisów Regulaminu oraz, że nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
c) zobowiązuje się, że w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Zaufane.pl, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych wypowiedzi, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Zaufane.pl od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Zaufane.pl lub przystąpić do sprawy po jego stronie, jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Zaufane.pl na jego pierwsze żądanie wszelkie poniesione przez Zaufane.pl wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.


§ 5
[Prawa i Obowiązki Zaufane.pl]

1. Zaufane.pl udostępnia na zasadach Regulaminu odpowiednie narzędzia informatyczne i przestrzeń w ramach Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Usługi zgodnie z Regulaminem.
2. Zaufane.pl ma prawo zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Usług Serwisu bądź uniemożliwić dostęp do jego Opinii i/lub Oceny, jak i jakiejkolwiek treści (blokada lub usunięcie treści w całości lub w części), w każdym przypadku naruszenia Regulaminu i zasad korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub jego działań w Serwisie sprzecznych z obowiązującym prawem.
3. Zaufane.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usług, w tym do zablokowania/usunięcia Opinii zwłaszcza, gdy: Użytkownik narusza istotne postanowienia Regulaminu lub gdy z winy Użytkownika świadczenie Usług na jego rzecz okaże się niemożliwe.
4. Zaufane.pl nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach Serwisu.


§ 6
[Przerwy techniczne]

1. Zaufane.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego, ciągłego działania Serwisu. Zaufane.pl nie udziela gwarancji na Usługi określone Regulaminem, a także gwarancji działania Serwisu. W stosunku do podmiotów innych niż Użytkownicy o statusie konsumenta w rozumieniu obowiązujących przepisów, Zaufane.pl odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Zaufane.pl.
2. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Zaufane.pl podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.
3. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Zaufane.pl w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.
4. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu.
5. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu inny niż wskazany w punkcie powyżej.
6. Zaufane.pl nie odpowiada za problemy techniczne uniemożliwiające świadczenie Usług zaistniałe z powodu siły wyższej oraz zdarzeń, za które Zaufane.pl nie ponosi odpowiedzialności, jak np. w wyniku działania osób trzecich lub Użytkownika.


§ 7
[Postępowanie reklamacyjne]

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu.
2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Zaufane sp. z o.o. ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@zaufane.pl.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Zaufane.pl zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Reklamacja powinna w sposób przejrzysty i zrozumiały formułować opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji (zawierać przedmiot reklamacji oraz zwięzłe i zrozumiałe uzasadnienie) a ponadto być sporządzona w języku polskim. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zaufane.pl prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
6. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.


§ 8
[Rozwiązanie umowy]

1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usług przez Zaufane.pl w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W razie wątpliwości dniem zawarcia umowy jest dzień, w którym Użytkownik dodał Opinię i/lub Ocenę przez Formularz. Do zachowania ww. terminu 14 dni wystarczy wysłanie Zaufane.pl oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
2. 2. Użytkownik odstępuje od umowy przesyłając do Zaufane.pl oświadczenie, z którego będzie wynikać wola odstąpienia od Umowy. Konieczne jest przesłanie jednoznacznej informacji na adres e-mail: kontakt@zaufane.pl.
3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez Zaufane.pl w trybie natychmiastowym gdy:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu,
b) stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób,
c) działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Zaufane.pl. lub w inny sposób istotnie szkodzą Zaufane.pl.
4. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach Zaufane.pl uprawnione jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.


§ 9
[Zmiany Regulaminu]

1. Zaufane.pl ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem, zwłaszcza w przypadku zaistnienia przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu.
2. O zmianie Regulaminu Zaufane.pl zawiadamia Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronach internetowych Serwisu chyba, że Zaufane.pl zastrzegało w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż dalsze korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez tego Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian i treści nowego Regulaminu.
4. W przypadku braku akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu Użytkownik, powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu i niezwłocznie powiadomić Zaufane.pl o takiej decyzji.
5. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu i stanowi podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.


§ 10
[Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
2. Spory pomiędzy Zaufane.pl, a Użytkownikiem dotyczące usług Serwisu mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
3. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Jeżeli jakiekolwiek istniejące lub przyszłe postanowienie lub część postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub części z dowolnego powodu obecnie lub w przyszłości, jego nieważność lub niewykonalność nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z przepisami prawa tak, jakby niewykonalne postanowienie nigdy nie było w nim zawarte.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/09/2019

Zwiększ zaufanie do Twojego biznesu i wyróżnij go spośród konkurencji.

Porozmawiaj z nami, aby dowiedzieć się jak Zaufane.pl poprawi Twoje wskaźniki marketingowe i sprzedażowe.

Świetne

Na podstawie 82 opinii

Zobacz niektóre opinie tutaj

Viscola Fashion

Bardzo dobre rozwiązanie w zbieraniu opinii o sklepie i produktach. Dzięki temu rozwiązaniu można analizować opinię klientów i budować na podstawie tej wiedzy przyszłych rozwiązań.

Acus Med

Jak najbardziej polecam współpracę z zaufane.pl. Uzyskaliśmy mnóstwo opinii od klientów odnośnie sklepu i produktów (również do wizytówki Google Moja Firma)...

TRENA Professional Cosmetics

Bardzo dobry serwis do zbierania opinii. Dzięki Zaufane.pl zbieranie opinii, zarówno o firmie, jak i o produktach, idzie jak należy...

Ministerstwo Gadżetów

Serdecznie polecam firmę Zaufane.pl. Od początku współpraca przebiegała wzorowo i charakteryzowała się pełnym profesjonalizmem i indywidualnym podejściem do klienta...